Huishoudelijk reglement

Algemeen

 1. Het Duikcentrum dient te worden gebruikt conform artikel 2.1 van de statuten van Stichting Duikcentrum Maarsseveense Plassen, hierna te noemen SDMP. Deze luiden: De stichting heeft ten doel het bevorderen van optimale duikomstandigheden in en op het gebied van het Recreatiecentrum Maarsseveense Plassen.
 2. Het gebruik voor andere doeleinden, vereist expliciete goedkeuring van het SDMP bestuur.
 3. Het Duikcentrum wordt, behoudens speciale gevallen, slechts verhuurd aan duikverenigingen en soortgelijke rechtspersonen, hierna te noemen: contractvereniging.
 4. Gebruikers van het Duikcentrum kunnen zijn:
  1. Contractverenigingen en hun leden.
  2. Gastverenigingen en hun leden.
  3. overige individueen, groepen, organisaties of rechtspersonen.
 5. Gebruikers zullen het Duikcentrum gebruiken zoals het een goed huisvader betaamt. De SDMP registreert van haar contractverenigingen de NAW gegevens van:
  1. De voorzitter van de contractvereniging
  2. De secretaris van de contractvereniging
  3. De contactpersoon van de contractvereniging
  4. De duikcentrum sleutelbeheerder van de contractvereniging.
 6. Functie- en adreswijzingen van deze functionarissen dienen te worden doorgegeven aan de secretaris van de SDMP.
 7. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor het SDMP bestuur tijdesn de reguliere dagelijkse gang van zaken.
 8. De sleutelbeheerder beheert de sleutel en bargelden & administratie van de SDMP voor de betreffende contractvereniging.
 9. Iedere contractvereniging, gebruikmakend van het duikcentrum, dient tijdens gebruik van het duikcentrum door deze contractvereniging twee functionarissen te leveren:
  1. een oppervlakteco÷rdinator.
  2. een barfunctionaris.
  Deze functionarissen zijn, binnen hun bevoegdheden verantwoordelijk voor het gedrag van de gebruikers.
 10. Indien er geen barfunctionaris aanwezig is, blijft het Duikcentrum gesloten.
 11. Er dient door een ieder, onafhankelijk van zijn/haar opleidingsniveau en achtergrond, gedoken te worden conform de richtlijnen voor veilig duiken van de Nederlandse Onderwatersport Bond.
 12. Het bestuur van de hurende en/of gastvereniging is tegenover het bestuur van de SDMP gedurende hun gebruiksuren verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de activiteiten in en om het Duikcentrum. Schade die de vereniging door handelen is aan te rekenen zal op deze vereniging worden verhaald.
 13. Het is verboden in het water voor of in de haven naast het Duikcentrum te vissen, vrij te zwemmen of te varen met boten. Varen met boten is alleen toegestaan voor duikactiviteiten en evenementen.
 14. De verenigingen dienen tijdens de jaarlijkse klussendag 30 mensuren of meer te leveren aan de medewerkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan het Duikcentrum. De gewerkte uren zullen door de SDMP geregistreerd worden. Blijkt dat de vereniging niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan zal de SDMP 15,00 euro per verzuimd uur in rekening brengen.
 15. Honden en andere (huis)dieren zijn niet toegestaan in het duikcentrum en op de steigers & terrassen. Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan op het pad tussen het terras aan de voorzijde van het Duikcentrum en de steiger/water. Eigenaren van honden en andere (huis)dieren dienen eventuele uitwerpselen van hun dieren terstond op te ruimen.
 16. De verenigingen dragen zorg voor een zorgvuldige barverantwoording. Dit houdt in, dat uiterlijk 7 dagen na de laatste dag van de maand, de barbriefjes ingeleverd moeten zijn. Gelijktijdig dienen afgeronde bedragen overgemaakt te worden op de bankrekening van de SDMP. De verenigingen dragen er zorg voor dat het Duikcentrum schoon en opgeruimd achtergelaten en bij vertrek degelijk afgesloten wordt.
 17. De bestuurskamer staat ten dienste van het bestuur SDMP en is uitgesloten van elke huurovereenkomst. Contractverenigingen kunnen 2 maal per kalendermaand kosteloos gebruikmaken van de bestuurskamer. Een intensiever gebruik dient vooraf te worden aangevraagd en voor dit gebruik kunnen kosten in rekening worden gebracht.. Gebruik dient vooraf aangevraagd te worden bij de reserveringfunctionaris.
 18. Kosten voortvloeiend uit de inzet van middelen ter beschikbaar gesteld door het SDMP komen voor rekening van de gebruiker. Middelen waar dit artikel op van toepassing is zijn de zuurstofkoffer en EHBO-set..
 19. Gebruikers verklaren zich door hun aanwezigheid op het duikcentrum automatisch akkoord met dit huishoudelijk reglement..
 20. Dit huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd:
  1. Middels de website van de SDMP, www.sdmp.nl
  2. In hardcopy in de vitrine op het terras van het duikcentrum
 21. Verenigingen kunnen bij de secretaris een elektronische versie van dit huishoudelijk reglement aanvragen.
 22. De SDMP is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en/of verlies van of aan uitrusting, kleding, kostbaarheden etc. van gebruikers die zich op het Duikcentrum bevinden.
 23. De SDMP is niet aansprakelijk voor lichamelijke of geestelijke schade aan personen opgelopen tijdens activiteiten op het duikcentrum.
 24. In de gevallen dat dit reglement en de statuten niet voorzien, beslist het SDMP bestuur.
 25. In alle gevallen prevaleren de Nederlandse wet en de statuten van de SDMP boven de in dit huishoudelijk reglement opgenomen artikelen.
 26. Een lid van het SDMP bestuur heeft ten allen tijden het recht handelend op te treden, aanwijzingen c.q. beslissingen door leden van het SDMP bestuur dienen terstond door gebruikers te worden opgevolgd.

Duiken/oppervlakteco÷rdinator

 1. Het duiken dient te geschieden overeenkomstig de richtlijnen voor veilig duiken van de Nederlandse Onderwatersport Bond
 2. Duikers kunnen alleen leden van contractverenigingen en gastduikers.
 3. Zolang er zich duikers in het water bevinden dient de oppervlakteco÷rdinator van de betreffende contractvereniging daadwerkelijk controle uit te oefenen.
 4. De oppervlakteco÷rdinator is aanwezig gedurende de openstelling van het duikcentrum
 5. De oppervlakteco÷rdinator van de betreffende contractvereniging is verantwoordelijk voor het invullen van het duikjournaal op het Duikcentrum. Alle duiken die op het duikcentrum worden gemaakt dienen hierin te worden geregistreerd.
 6. De oppervlakteco÷rdinator hijst en strijkt de duikvlag.
 7. De oppervlakteco÷rdinator zorgt ervoor dat de doorgang tot de haven vrij blijft. Er mag niet gedoken worden in de haven en onder de boten.
 8. De oppervlakteco÷rdinator dient de gastduikers te controleren op betaling, middels controle betalingsbewijs.
 9. De oppervlakteco÷rdinator zal erop toezien dat de gastduikers zich registreren in het duikjournaal van de SDMP onder vermelding van de toevoeging "gastduiker".
 10. De oppervlakteco÷rdinator zal indien mogelijk individuele gastduikers aan elkaar koppelen om op deze wijze buddyparen te formeren. Individuele gastduikers zonder buddy zullen door de oppervlakteco÷rdinator worden geweigerd te duiken.
 11. Het duiken is alleen toegestaan in het afgebakende deel van de plas.
 12. Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in het onderwater parcours zonder toestemming van het SDMP-bestuur.
 13. Er dient gestreefd te worden zodanig te duiken, dat minimale stofontwikkeling optreedt.
 14. Plantengroei dient te worden ontzien en vissen moeten met rust gelaten worden.
 15. De EHBO-set en de zuurstofkoffer bevinden zich achter de bar. De brancard bevindt zich in de keuken. De reddingsboot ligt in de haven. Deze boot mag alleen gebruikt worden met toestemming van de oppervlakteco÷rdinator.
 16. In geval van een (duik)ongeval dient de oppervlakteco÷rdinator na het nemen van de vereiste noodmaatregelen de volgende partijen in kennis te stellen: Het bestuur van de vereniging waarvan het slachtoffer lid is (indien van toepassing). Het bestuur van deDuikcentrum Maarsseveen.
 17. De oppervlakteco÷rdinator is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en/of verlies van of aan uitrusting, kleding, kostbaarheden etc. van gebruikers die zich op het Duikcentrum bevinden.
 18. De oppervlakteco÷rdinator is niet aansprakelijk voor lichamelijke of geestelijke schade aan personen opgelopen tijdens activiteiten op het duikcentrum.
 19. De oppervlakteco÷rdinator dient erop toe te zien dat er gedoken wordt volgens dit huishoudelijk reglement en kan zonodig het duiken verbieden.

Barfunctionaris

 1. De bardienst is belast met de dagelijkse leiding in en om het Duikcentrum met uitzondering van die zaken die onder verantwoording van de oppervlakteco÷rdinator vallen.
 2. Het bestuur van de dienstdoende vereniging is ten alle tijden verantwoordelijk voor het goed functioneren van de bardienst.
 3. Alleen consumpties geleverd door het Duikcentrum mogen aldaar genuttigd worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het bestuur van de SDMP.
 4. Tijdens de openingstijd dient er minimaal ÚÚn barfunctionaris achter de bar aanwezig te zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen bardienst vervullen.
 5. Van de dienstdoende bardienst is minimaal ÚÚn persoon verantwoordelijk tegenover het bestuur van zijn of haar vereniging.
 6. De bardienst dient het barformulier en barlogboek in te vullen, de vereniging is verantwoordelijk.
 7. De barfunctionaris is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal en/of verlies van of aan uitrusting, kleding, kostbaarheden etc. van gebruikers die zich op het Duikcentrum bevinden.
 8. De barfunctionaris is niet aansprakelijk voor lichamelijke of geestelijke schade aan personen opgelopen tijdens activiteiten op het duikcentrum.
 9. De taken van de bardienst zijn:
  1. Het openen en sluiten van het Duikcentrum.
  2. Het verrichten van specifieke bar- en keukendiensten.
  3. Het bijvullen van de werkvoorraad vanuit het magazijn.
  4. De opvang van gastduikers, het afrekenen van hun bijdragen en het verstrekken van betalingsbewijzen.
  5. Het innen van het consumptiegeld en het verzorgen van de baradministratie.
  6. Het achterlaten van een schone keuken, bar, kantine, kleedruimtes en douches.
  7. De bardienst dienen zich te houden aan de door het bestuur van de SDMP opgestelde barinstructies.

Gastduikers

 1. Gastduikers zijn duikers die niet lid zijn van een contractvereniging.
 2. Gastduikers kunnen individueel, per buddypaar of in verenigingsverband worden toegelaten.
 3. Gastduikers dienen in het bezit te zijn van een logboek, een geldige verklaring medische geschiktheid en duikbrevet. Deze altijd ter beoordeling door de oppervlakteco÷rdinator van de op dat moment aanwezige contractvereniging.
 4. Gastduikers dienen zich te registreren in het duikjournaal van de SDMP onder vermelding van de toevoeging "gastduiker".
 5. De gastverenigingen dienen zich minimaal 14 dagen van tevoren aan te melden bij het door SDMP aangestelde planningfunctionaris.
 6. Gastduik verenigingen dienen hun eigen oppervlakteco÷rdinator mee te brengen.
 7. Indien de gastduik vereniging geen oppervlakteco÷rdinator heeft wordt de beslissing over wel/niet duiken genomen door de oppervlakteco÷rdinator van de contractvereniging.
 8. Het bestuur van de gastvereniging is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn leden.
 9. Het tarief voor het gastduiken wordt jaarlijks door het bestuur van de SDMP vastgesteld.
 10. Het tarief gastduiken is vastgesteld op 7,50 euro per persoon.
 11. De gastverenigingen dienen zich te melden bij de bar, hun uitnodigingsbrief af te geven en hun bijdrage voor hun aantal duikers te betalen. De gastvereniging overlegt met de dienstdoende oppervlakteco÷rdinator wanneer zij te water kunnen gaan.
 12. Indien de oppervlakteco÷rdinator van de contractvereniging niet meer aanwezig is, bepaald de barfunctionaris dit.
 13. Gastduikers anders dan gastverenigingen melden zich eerst bij de oppervlakteco÷rdinator van de contractvereniging om te bepalen of en zo ja, wanneer er gedoken kan worden. Vervolgens wordt de bijdrage aan de bar voldaan waarbij de gastduiker een betalingsbewijs ontvangt. Hierna schrijft de gastduik zich in het duikjournaal of laat dit doen door de aanwezige oppervlakteco÷rdinator.
 14. Voor het te water gaan wordt het betalingsbewijs aan de oppervlakteco÷rdinator overhandigd.